Statut

Statut Przemyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Rozdział I.

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny:

Par 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Przemyski Okręgowy Związek Żeglarski, w skrócie PrOZŻ, zwany dalej” Związkiem”.

Par 2.

Terenem działania Związku są powiaty jarosławski przemyski, przeworski i lubaczowski.

Par 3.

Siedzibą władz Związku jest miasto Przemyśl.

Par 4.

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Par 5.

Związek jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego, zwanego dalej „PZŻ” i działa zgodnie

z jego statutem, uchwałami i wytycznymi.

Par 6.

1. Związek używa godła PZŻ, którym jest kotwica koloru szafirowego, a jej trzon stanowią litery PZŻ.

2. Związek używa bandery PZŻ, którą jest bandera Polskiej Marynarki Handlowej i na której w części białego pasa przy drzewcu umieszczone jest godło PZŻ.

3. Proporzec Związku stanowi biały trójkąt z napisem Przemyski Okręgowy Związek Żeglarski i godłem PZŻ w środku.

4. Związek używa pieczęci okrąglej, z napisem w okolu Przemyski Okręgowy Związek Żeglarski i godłem PZŻ w środku.

Par 7.

Związek opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej.

Rozdział II.

Cele s środki działania.

Par 8.

Celem Związku jest:

1/ organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach,

2/ podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego,

3/ prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami działalności morskiej i wodnej,

4/ umożliwienie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego,

5/ upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje państwowe.

Par 9.

Związek realizuje swoje cele przez:

1/ tworzenie warunków dla zaspokajania i rozszerzenia zainteresowań żeglarzy oraz umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Związku,

2/ współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie działalności Związku,

3/ ustalenie wymogów regatowych i technicznych,

4/ ustalenie zasad szkoleniowych i organizacyjnych,

5/ szkolenie i doskonalenie sportowych i technicznych kadr żeglarskich oraz nadawanie uprawnień w tym zakresie,

6/ wydawanie dokumentów jachtowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7/ organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacji wodnej,

8/ inicjowanie i planowanie rozwoju budownictwa jachtowego oraz opiniowanie inwestycji żeglarskich,

9/ organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej,

10/ czuwanie nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej.

Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Par 10.

1. Członkami Związku są kluby i sekcje, prowadzące działalność żeglarską.

2. Przyjęcie klubów i sekcji w poczet członków następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez zarząd Związku.

Par 11.

Członkowie mają prawo:

1/ uczestniczyć przez swoich delegatów w sejmiku z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,

2/ brać czynny udział w imprezach Związku, używać jego godła i barw,

3/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku,

4/ otrzymywać od władz Związku pomoc w zakresie realizacji jego zadań statutowych,

5/ korzystać z obiektów i urządzeń Związku,

6/ korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Związku.

Par 12.

Członkostwo ustaje na wskutek:

1/ wystąpienie członka zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,

2/ rozwiązania się Związku,

3/ rozwiązania się członka związku,

4/ skreślenia z listy członków Związku,

5/ wykluczenia członka ze Związku.

Par 14.

W razie naruszenia przez członka postanowień niniejszego statutu lub uchwał władz Związku – Zarządowi przysługuje stosownie do okoliczności prawo:

1/ zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,

2/ odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,

3/ żądania cofnięcia niedopuszczalnych uchwał lub ich uchylenia,

4/ zawieszenie członka władz klubu lub sekcji w pełnieniu funkcji społecznej w Związku, do czasu rozpoznania sprawy przez Komisję Dyscyplinarną Związku,

5/ wystąpienie do władzy rejestracyjnej o zawieszenie w działalności klubu lub sekcji posiadających osobowość prawną oraz wyznaczenie kuratora.

Rozdział IV.

Władze Związku

1. Władzami związku są:

1/ Sejmik Związku,

2/ Zarząd Związku,

3/ Komisja Rewizyjna Związku,

4/ Komisja Dyscyplinarna Związku.

2. Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w glosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Sejmiku.

3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, wszystkie uchwały władz Związku zapadają większością głosów w obecności co najmniej1/2 osób uprawnionych do głosowania.

Par 16.

W przypadku zaistnienia wakujących miejsc we władzach Związku, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Sejmik Związku.

Par 17.

1. Najwyższą władzą w związku jest Sejmik Związku, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Sejmik Zwyczajny zwoływany jest przez zarząd związku raz na cztery lata.

Par 18.

O terminie, miejscu i porządku obrad Sejmiku Związku Zarząd Związku zawiadamia delegatów nie później niż na 14 dni przed terminem sejmiku.

Par 19.

Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie, w drugim terminie – przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów.

Par 20.

1. Sejmik nadzwyczajny może być zwoływany:

1/ na żądanie Zarządu Głównego PZŻ,

2/ z inicjatywy Zarządu Związku,

3/ na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku,

4/ na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

2. Sejmik nadzwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminie do 3 miesięcy od daty uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami dla których został powołany.

3. W Sejmiku nadzwyczajnym biorą udział delegaci wybrani na ostatni Sejmik zwyczajny.

Par 21.

1. Do kompetencji Sejmiku Związku należy:

1/ uchwalanie kierunków i programu działania Związku,

2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku,

3/ udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4/ wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej Związku,

5/ uchwalanie zmian statutu związku, po zaopiniowaniu przez Zarząd Główny PZŻ,

6/ podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Związku, i przeznaczenia jego majątku,

7/ rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Związku,

Par 22.

W Sejmiku biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym – delegaci członków według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Związku proporcjonalnie do ilości zarejestrowanych członków klubów posiadających co najmniej stopień żeglarza,

2/ z głosem doradczym – członkowie władz Związku, jeśli nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.

Zarząd Związku

Par 23.

1. Zarząd Związku składa się z 9-11 osób wybranych przez Sejmik Związku, w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

2. Zarząd Związku wybiera ze swojego grona Prezydium Związku w składzie 5 osób/ w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

Par 24.

Do zakresu działania Zarządu Związku należy:

1/ realizowanie uchwał Sejmiku Związku,

2/ kierowanie całokształtem działalności Związku, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami PZŻ,

3/ reprezentowanie Związku na zewnątrz,

4/ uchwalanie budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

5/ zarządzanie majątkiem i funduszami związku,

6/ rozpatrywanie sporów między członkami Związku,

7/ przyjmowanie członków,

8/ nadzorowanie i kontrola działalności członków Związku,

9/ powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz zatwierdzanie ich regulaminów,

10/ powoływanie rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców,

11/ wydawanie regulaminów wewnętrznych,

12/ podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.

Par 25.

Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na dwa miesiące.

Par 26.

Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb pracy Zarządu Związku oraz komisji określa regulamin wydany przez Zarząd Związku.

Komisja Rewizyjna Związku

Par 27.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób z pośród których wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

Par 28.

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2/ informowanie Zarządu Związku o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wniosków wynikających z kontroli,

3/ składanie Sejmikowi Związku sprawozdania ze swej działalności i przedstawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku,

4/ przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym,

5/ szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej Związku określa regulamin ustalony przez Główną Komisję Rewizyjną PZŻ.

Komisja Dyscyplinarna Związku

Par 29.

Komisja Dyscyplinarna Związku składa się z 3-5 osób z pośród których wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

Par 30.

Komisja Dyscyplinarna Związku rozpatruje sprawy dotyczące:

1/ nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał PZŻ,

2/ działania na szkodę PZŻ i Związku,

3/ naruszania zasad współżycia społecznego.

Par 31.

Komisja Dyscyplinarna Związku rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających.

Par 32.

Komisja Dyscyplinarna Związku stosuje następujące kary:

1/ upomnienie,

2/ nagana,

3/ wystąpienie z wnioskiem o pozbawienie funkcji pełnionej we władzach Związku.

Par 33.

Od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Związku służy odwołanie do Głównej Komisji

Dyscyplinarnej PZŻ w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia.

Par 34.

Sprawy dotyczące członków władz PZŻ rozpatruje w I instancji Główna Komisja Dyscyplinarna PZŻ.

Par 36.

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej, lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

Rozdział V.

Majątek i fundusze Związku.

Par 37.

1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Związku składają się:

1/ składki członkowskie,

2/ darowizny i dotacje,

3/ wpływy z działalności statutowej,

4/ inne wpływy.

Par 38.

1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu Związku.

2. Uchwały władz Związku zmierzające do uszczuplenia majątku, wymagają akceptacji Zarządu Głównego PZŻ oraz władzy rejestracyjnej.

Rozdział VI.

Zmiana statutu i rozwiązania Związku.

Par 39.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku, podejmuje Sejmik Związku większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.

2. Statut oraz zmiany statutu, przed ich skierowaniem do władz rejestracyjnych, wymagają opinii Zarządu Głównego PZŻ

Par 40.

Rozwiązanie się Związku następuje w przypadku:

1/ wygaśnięcia członkostwa w Polskim Związku Żeglarskim,

2/ podjęcia przez Sejmik Związku uchwały o rozwiązaniu się Związku. Uchwała ta może być podjęta większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.

Par 41.

1. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku.

2. Uchwała o przeznaczeniu majątku Związku wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Statut został przepisany z oryginalnego dokumentu wraz z naniesionymi licznymi poprawkami przez administratora strony.